Wat is het eindadvies?

Vervoer op afroep stopt op de Bildtdijken vanaf december 2019 voor de deur. Dat is één van de resultaten van het project BûtenGewoan Berikber. In Midden-Fryslân gaan we verder in gesprek met inwoners om samen met hen vorm te geven aan maatwerkvervoer dat aansluit bij de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. We hebben veel geleerd van de gesprekken met de inwoners. Om samen met hen tot oplossingen voor goed maatwerkvervoer te komen zijn samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit van belang.

Dowload het rapport ‘Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân’  > (4MB)

In het project BûtenGewoan Berikber dachten inwoners van Fryslân na over vervoer op het platteland en de bereikbaarheid van hun dorp. Drie bureaus faciliteerden de inwoners met het zoeken naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

Provincie Fryslân nam de rapporten van de bureaus eind maart in ontvangst. We hebben wat tijd nodig gehad om alle input door te nemen. We zijn met meerdere inwoners over de resultaten in gesprek gegaan. Samen met hen hebben we gekeken hoe we een vervolg aan het project kunnen geven dat volledig recht doet aan het harde werk van iedereen. Dat heeft geleid tot het rapport: Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân. Dit rapport is op 2 juli 2019 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Inwoners, bedankt voor jullie input! We houden contact!

 

Overige downloads: 

Download bijlage A bij het rapport ‘Advies voor een BûtenGewoan Berikber Fryslân > (12MB)

Bekijk de resultaten uit Noardwest-Fryslân (Partoer), Midden-Fryslân (DBZ) en Zuidoost-Fryslân (Sweco) 

Download Deskstudie Arriva Noordwest-Fryslân > (4MB)

Download Deskstudie Arriva Midden-Fryslân > (3MB)

Download Deskstudie Arriva Zuidoost-Fryslân > (3MB)

Samenvatting advies

 

Openbaar vervoer verandert, net als het gebruik ervan. Maatwerkoplossingen voor het vervoer op het platteland dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Provinciale Staten hebben gevraagd vooraf een open gesprek aan te gaan met de Mienskip over hun ideeën voor vervoer op het platteland. In het project BûtenGewoan Berikber hebben we dit gedaan. De uitkomsten nemen we mee in de voorbereiding van het nieuwe contract voor het busvervoer na 2022.

De belangrijkste conclusies lees je hiernaast, met een korte uitleg (klik op de +). Lees voor het volledige advies het gehele rapport.  

 

De mienskip aan zet

De gesprekken met de mienskip hebben ons veel geleerd. Belangrijk voor maat- werkvervoer op het platteland is: samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit.

Samenwerken voor maatwerk

Het toekomstig openbaar vervoer vraagt om een sterke hoofdstructuur en maatwerk op het platteland. Maatwerk oplossingen vragen om samen- werking met gemeenten en mienskip. Neem hier de tijd voor: samenwerken moet groeien en oplossingen moeten een kans krijgen om zich te bewijzen.

 

Wees concreet: de bus verdwijnt?!?

Maak (politieke) keuzes over wat blijft en wat niet. Wees concreet in wat er wanneer verandert, bijvoorbeeld: “De bus verdwijnt uit uw dorp, denk mee over hoe het dorp bereikbaar blijft.” Anders ontbreekt het gevoel van urgentie bij de mienskip en daarmee ook hun betrokkenheid. Ga in gesprek en maak duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheid van de provincie en andere partijen in het openbaar vervoer.

Flexibiliteit: ruimte om te bewegen

Het kost tijd om te komen tot maatwerk, waarbij breder gekeken moet worden dan de bus als oplossing voor de vervoersbehoefte op het platteland. Dit vraagt om flexibiliteit in de oplossingen en ruimte om te bewegen in de nieuwe busconcessie.

 

Experimenteer!

Is de mienskip aan zet? Zorg ervoor dat zij genoeg tijd krijgen ideeën uit te werken. Experimenteer en leer hiervan.

De energie die is ontstaan in Midden-Fryslân willen we vasthouden en gebruiken om verder te praten over maatwerkoplossingen. Daarbij willen we concreet zijn en expertise delen over mogelijke oplossingen. Dit vraagt tijd en een open en flexibele houding van ons als provincie. De ervaring die we opdoen kan als voorbeeld dienen voor andere gebieden.

Daarnaast willen we ook ideeën in de praktijk testen. Goede ideeën nemen we mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor busvervoer. Een eerste experiment in de praktijk: het bieden van vervoer op afroep dat voor de deur stopt. De Bildtdijken hebben een gebiedsstructuur waarbij dit maatwerk met meer gebruiksgemak getest kan worden.

In gesprek met de mienskip

Hoe kom je tot een goed gesprek met de mienskip over maatwerkoplossingen voor vervoer op het platteland? Begin in ieder geval op tijd en maak tijd vrij. Onderstaand beschrijven we een aantal succesfactoren. Evalueer de stappen en stuur waar nodig bij.